தமிழ்நாடு நகரங்கள் -
Quick Bar
 
 
முகப்பு இரகசிய கொள்கை
 Wednesday, April 21 2021
 
தகவல் பலகை
இலவச விளம்பரங்கள்
விற்பனைக்கு
வாகனங்கள்
நிலங்கள்
வீடுகள்
வீட்டு மனைகள்
வாடகைக்கு
வாகனங்கள்
வீடுகள்
நிலங்கள்
 
வேலைவாய்ப்புகள்
 
கட்டுரைகள்
-
 
விளம்பரங்கள்
 
ஒளியகங்கள்
 
 
ஒளிப்படங்கள்
 
இரகசிய கொள்கை
 
We have established this privacy policy to explain to you how your information is protected, collected and used, which may be updated by us from time to time. We will provide notice of materially significant changes to this privacy policy by posting notice on the site.

1. Protecting your privacy We don't share your information with third parties for marketing purposes. We don't engage in cross-marketing or link-referral programs with other sites. Account information is password-protected. Keep your password safe.

People who post on this site, may provide links to third party websites, which may have different privacy practices. We are not responsible for, nor have any control over, the privacy policies of those third party websites, and encourage all users to read the privacy policies of each and every website visited.

2. Data we collect We sometimes collect your email address,authenticating user accounts, providing subscription email services, etc.

Our web logs collect standard web log entries for each page served, including your IP address, page URL, and timestamp. Web logs help us to diagnose problems with our server, to administer the site, and to otherwise provide our service to you.

3. Data we store All classifieds are stored in our database, Our web logs and other records are stored indefinitely. Although we make good faith efforts to store the information in a secure operating environment that is not available to the public, we cannot guarantee complete security.

4. Circumstances in which we may release information, may disclose information about its users if required to do so by law or in the good faith belief that such disclosure is reasonably necessary to respond to subpoenas, court orders, or other legal process.

Site admin may also disclose information about its users to law enforcement officers or others, in the good faith belief that such disclosure is reasonably necessary to: enforce our Terms of Use; respond to claims that any posting or other content violates the rights of third-parties; or protect the rights, property, or personal safety, its users or the general public.